• Tài liệu dạy học môn Giáo dục chính trị (Trình độ: Cao đẳng): Phần 1 - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

  Tài liệu dạy học môn Giáo dục chính trị (Trình độ: Cao đẳng): Phần 1 - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

  Phần 1 của "Tài liệu dạy học môn Giáo dục chính trị (Trình độ: Cao đẳng)" có nội dung gồm 4 bài đầu, cung cấp cho học viên những kiến thức về: vị trí, tính chất môn học Giáo dục chính trị; khái quát về chủ nghĩa Mác-Lênin; khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh; những thành tựu của cách mạng việt nam dưới sự lãnh đạo của Đảng;... Mời các...

   74 p cdcdkontum 25/07/2022 7 0

 • Tài liệu dạy học môn Giáo dục chính trị (Trình độ: Cao đẳng): Phần 2 - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

  Tài liệu dạy học môn Giáo dục chính trị (Trình độ: Cao đẳng): Phần 2 - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Tài liệu dạy học môn Giáo dục chính trị (Trình độ: Cao đẳng)" có nội dung gồm 6 bài tiếp theo, cung cấp cho học viên những kiến thức về: đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam; tăng cường quốc phòng an ninh, mở rộng quan...

   80 p cdcdkontum 25/07/2022 5 0

 • Tài liệu dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (Trình độ: Cao đẳng): Phần 1 - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

  Tài liệu dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (Trình độ: Cao đẳng): Phần 1 - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

  Phần 1 của "Tài liệu dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (Trình độ: Cao đẳng)" có nội dung gồm 10 bài đầu, cung cấp cho học viên những kiến thức về: nhập môn giáo dục quốc phòng và an ninh; phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với việt nam; xây dựng lực lượng dân quân tự...

   99 p cdcdkontum 25/07/2022 6 0

 • Tài liệu dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (Trình độ: Cao đẳng): Phần 2 - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

  Tài liệu dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (Trình độ: Cao đẳng): Phần 2 - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Tài liệu dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (Trình độ: Cao đẳng)" có nội dung gồm các bài tiếp theo, cung cấp cho học viên những kiến thức về: đội ngũ đơn vị; giới thiệu và hướng dẫn kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh; hướng dẫn kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh; kỹ thuật...

   115 p cdcdkontum 25/07/2022 5 0

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam (200 trang)

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam (200 trang)

  Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam giới thiệu với người học một số đường lối chủ yếu, cốt lõi của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng của dân tộc. Tuy nhiên, nội dung chủ yếu tập trung vào các đường lối của quá trình đổi mới. Ngoài chương mở đầu, môn học này được biên soạn thành 8 chương gồm: Sự ra đời của...

   200 p cdcdkontum 31/01/2022 43 0

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (Học phần 1)

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (Học phần 1)

  Học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin học phần 1 là phần thứ nhất của môn học Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Nội dung của môn học bao gồm 4 chương, nghiên cứu những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy; xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, vận...

   92 p cdcdkontum 31/01/2022 48 1

 • Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (Học phần 2)

  Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (Học phần 2)

  Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, học phần 2 là học phần bao gồm những nội dung cơ bản của phần Kinh tế Chính trị Mác - Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học. Nội dung của học phần là những quy luật kinh tế của xã hội, đặc biệt là những quy luật kinh tế của quá trình ra đời, phát triển, suy tàn của phương thức sản xuất tư...

   122 p cdcdkontum 31/01/2022 39 0

 • Giáo trình Giáo dục thể chất (Trình độ cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Giáo dục thể chất (Trình độ cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Giáo dục thể chất (Trình độ trung cấp): Phần 2 bao gồm những chuyên đề thể dục thể thao tự chọn như: Môn bóng rổ, môn bóng đá, môn bóng bàn. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   42 p cdcdkontum 31/01/2022 39 1

 • Giáo trình Giáo dục thể chất (Trình độ cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Giáo dục thể chất (Trình độ cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Giáo dục thể chất (Trình độ cao đẳng) bao gồm một số nội dung cơ bản về thể dục, thể thao; giúp người học tập luyện để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Giáo trình gồm có 6 chuyên đề và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có những nội dung: Thể dục cơ bản,...

   92 p cdcdkontum 31/01/2022 43 1

 • Ebook Hóa đại cương: Phần 1

  Ebook Hóa đại cương: Phần 1

  Tài liệu "Hóa đại cương" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những khái niệm và định luật cơ sở của hóa học; Cấu tạo nguyên tử; Định luật tuần hoàn, hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học và cấu tạo nguyên tử; Liên kết hóa học và cấu tạo phân tử; Trạng thái tập hợp của các chất;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung...

   274 p cdcdkontum 03/12/2021 80 0

 • Ebook Hóa đại cương: Phần 2

  Ebook Hóa đại cương: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hóa đại cương" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cân bằng hóa học và mức độ diễn ra của các quá trình hóa học; cân bằng pha; Tốc độ và cơ chế phản ứng hóa học; Dung dịch lỏng; Dung dịch điện li; Cân bằng ion của chất điện li khó tan; Điện hóa học;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội...

   241 p cdcdkontum 03/12/2021 59 0

 • Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (dùng trong các trường đại học, cao đẳng)

  Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (dùng trong các trường đại học, cao đẳng)

  Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp cho người học những kiến thức như: Vị trí, đối tượng, phương pháp và chức năng của chủ nghĩa xã hội khoa học; Lược khảo lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa; Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên...

   179 p cdcdkontum 02/12/2021 52 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số