VJETạp chí Giáo dục, Số 491 (Kì 1 - 12/2020), tr 54-58ISSN: 2354-0753THỰC TRẠNG

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số 491 (Kì 1 - 12/2020), tr 54-58

ISSN: 2354-0753

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM
CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
Trần Thanh Hải,
La Thị Kim Bách+,
Huỳnh Thanh Quang

Trường Đại học An Giang - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
+ Tác giả liên hệ ● Email: ltkbach@agu.edu.vn

Article History
Received: 15/9/2020
Accepted: 28/10/2020
Published: 05/12/2020

ABSTRACT
For many years, professional training activities for students at An Giang
University have been implemented in accordance with training plans and
programs. Beside the advantages and successes, the school still faces certain
difficulties. The article presents the current situation and proposes solutions
for pedagogical training activities for students of An Giang University in
order to improve the training quality of the school, to meet the

Từ khóa: Tạp chí giáo dục kì I, tháng 12 năm 2020

5 p vuthithaokt 30/03/2022 39 0