VJETạp chí Giáo dục, Số 491 (Kì 1 - 12/2020), tr 33-37ISSN: 2354-0753MỘT SỐ

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số 491 (Kì 1 - 12/2020), tr 33-37

ISSN: 2354-0753

MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
NHẰM ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI HIỆN NAY
Phí Đình Khương+,
Lâm Thùy Dương

Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
+Tác giả liên hệ ● Email: khuongpd@tnues.edu.vn

Article History
Received: 31/8/2020
Accepted: 26/10/2020
Published: 05/12/2020

ABSTRACT
Self-study management is considered one of the important contents of the
teaching and management process at universities. With the desire to
implement the process of self-study management towards helping students
improve and promote their self-study abilities at Thai Nguyen University of
Science - Thai Nguyen University, on the basis of current situation at the
school and with the view that the training process is a closed cycle with many
interactive elements, the

Từ khóa: Tạp chí giáo dục kì I, tháng 12 năm 2020

5 p vuthithaokt 30/03/2022 42 0