Ebook Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp: Phần 1

Cuốn sách “Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp” được biên soạn nhằm trang bị kiến thức giúp cho sinh viên hệ Đại học – Cao đẳng về phương pháp tổ chức quản lý doanh nghiệp cũng như tổ chức quản lý từng bộ phận sản xuât đặc biệt là tổ chức quản lý sản xuất chuyền may. Nội dung cuốn sách gồm có 2 chương và được chia thành 2 phần ebook, phần 1 sẽ trình bày về tổ chức quản lý sản xuất may công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.