Ebook Quản trị marketing: Phần 1 - Philip Kotler

Cuốn sách “Quản trị marketing” cung cấp cho người học và các bạn đọc những kiến thức cô đọng, xúc tích và đầy đủ về hoạt động quản trị marketing trong doanh nghiệp. Cấu trúc của cuốn sách bao gồm 18 chương và được chia thành 2 phần ebook, phần 1 ebook gồm 8 chương với những nội dung: Bản chất của marketing và quản trị marketing, phát triển các kế hoạch và chiến lược marketing, quản trị hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing, phân tích môi trường marketing, các khách hàng của doanh nghiệp, phân tích đối thủ cạnh tranh và xác định lợi thế cạnh tranh khác biệt, phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu, chiến lược khác biệt hoá và định vị.