Ebook Nghiên cứu rừng tự nhiên: Phần 1 - Đỗ Đình Sâm

Ebook Nghiên cứu rừng tự nhiên: Phần 1 gồm các nội dung chính như sau: Thành tựu nghiên cứu chủ yếu về rừng tự nhiên và những vấn đề đặt ra trong thời gian tới; Vấn đề nâng cao năng suất, chất lượng rừng sản xuất tự nhiên lá rộng thường xanh sau khai thác ở Việt Nam; Kết quả phục hồi rừng tự nhiên tại Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm lâm sinh Cầu Hai-Phú Thọ;...