Ebook Cảm biến và cơ cấu chấp hành trong hệ thống cơ điện tử ô tô: Phần 1

Cuốn sách "Cảm biến và cơ cấu chấp hành trong hệ thống cơ điện tử ô tô" sẽ giúp các học sinh sinh viên chuyên ngành kỹ thuật ô tô, công nghệ kỹ thuật ô tô, cơ khí ô tô, cơ khí động lực và đặc biệt sinh viên chuyên ngành cơ điện tử ô tô có kiến thức cơ sở tiếp thu và hiểu biết các hệ thống cơ điện tử trên ô tô hiện nay. Cuốn sách gồm có 7 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 4 chương đầu với những nội dung về: Tổng quan về cảm biến và cơ cấu chấp hành trên ô tô, cảm biến vị trí (Position sensor), cảm biến tốc độ, cảm biến khí nạp.