• Chương trình chi tiết GDMN K3

  Chương trình chi tiết GDMN K3

  ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦNTRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNGNGÀNH: GIÁO DỤC MẦM NON(Ban hành kèm theo Quyết định số 776b/QĐ-CĐCĐ, ngày 30/8/2018 vàQuyết định số 640/QĐ-CĐCĐ, ngày 13/8/2019của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum)21.1. GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1 ................................................................................. 41.2. GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2...

   379 p cdcdkontum 15/03/2022 79 6

 • Chương trình chi tiết GDMN K2

  Chương trình chi tiết GDMN K2

  ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦNTRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNGNGÀNH: GIÁO DỤC MẦM NON (K2C GDMN)(Ban hành kèm theo Quyết định số 640/QĐ-CĐCĐ, ngày 13/8/2019và Quyết định số 809/QĐ-CĐCĐ, ngày 10/9/2020của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum)Kon Tum - Năm 20202Mục lục1.1. GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1 ....................................................................................

   413 p cdcdkontum 15/03/2022 49 1

 • Chương trình chi tiết GDMN K1

  Chương trình chi tiết GDMN K1

  ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦNTRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNGNGÀNH: GIÁO DỤC MẦM NON (K3C GDMN)(Ban hành kèm theo Quyết định số 809/QĐ-CĐCĐ, ngày 10/9/2020của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum)Kon Tum - Năm 202021. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 1 .................................... 42. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2...

   416 p cdcdkontum 15/03/2022 51 1

 • Chương trình đào tạo ngành sư phạm tiếng anh

  Chương trình đào tạo ngành sư phạm tiếng anh

  Chương trình đào tạo ngành sư phạm tiếng anh

   22 p cdcdkontum 14/03/2022 50 1

 • Chương trình đào tạo giáo viên tiểu học

  Chương trình đào tạo giáo viên tiểu học

  Chương trình đào tạo giáo viên tiểu học

   23 p cdcdkontum 14/03/2022 46 1

 • Chương trình đào tạo giáo dục mầm non

  Chương trình đào tạo giáo dục mầm non

  Chương trình đào tạo giáo dục mần non khóa K2c-K3c

   37 p cdcdkontum 14/03/2022 51 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số