Bộ sưu tập tài liệu Lý luận chính trị

Đào tạo kỹ năng chuyên môn, nghề cho sinh viên để họ làm việc và sống bằng nghề chuyên môn của mình là một điều chủ yếu và thiết thực trong xã hội. Song không nên quên rằng, không thể thành nghề nếu không thành người, nghề nghiệp cũng không còn mang ý nghĩa xã hội tích cực, hữu ích nếu chủ thể của nó lệch lạc về tư tưởng, đạo đức và lối sống, khiếm khuyết trong nhân cách, do đó, cái quan trọng nhất là phải đào tạo ra những con người có đạo đức, có nhân cách, có bản lĩnh. Bộ sưu tập tài liệu Lý luận chính trị này sẽ cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng chính trị cơ bản để người học có thể học tập và rèn luyện bản lĩnh chính trị và đạo đức cho bản thân. Mời các bạn cùng tham khảo.