• VJETạp chí Giáo dục, Số 492 (Kì 2 - 12/2020), tr 1-5ISSN: 2354-0753XUẤT BẢN KHOA

  VJETạp chí Giáo dục, Số 492 (Kì 2 - 12/2020), tr 1-5ISSN: 2354-0753XUẤT BẢN KHOA

  VJETạp chí Giáo dục, Số 492 (Kì 2 - 12/2020), tr 1-5ISSN: 2354-0753XUẤT BẢN KHOA HỌC QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM TRONG THẾ KỈ XXI:THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾTrịnh Thị Phương ThảoArticle HistoryReceived: 15/10/2020Accepted: 10/11/2020Published: 20/12/2020Keywordsscientific publication,international publication,accomplish, policy, Vietnam.Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái NguyênEmail:...

   5 p cdcdkontum 31/03/2022 57 0

 • VJETạp chí Giáo dục, Số 492 (Kì 2 - 12/2020), tr 6-10ISSN: 2354-0753MỘT SỐ

  VJETạp chí Giáo dục, Số 492 (Kì 2 - 12/2020), tr 6-10ISSN: 2354-0753MỘT SỐ

  VJETạp chí Giáo dục, Số 492 (Kì 2 - 12/2020), tr 6-10ISSN: 2354-0753MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ SỬ DỤNG THUYẾT VĂN HOÁ XÃ HỘITRONG CÁC NGHIÊN CỨU VỀ TẠO TÁC LỚP HỌCLê Phạm Hoài HươngArticle HistoryReceived: 12/11/2020Accepted: 10/12/2020Published: 20/12/2020KeywordsSociocultural theory,classroom artifacts, language,cognition.Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học HuếEmail:...

   5 p cdcdkontum 31/03/2022 59 0

 • VJETạp chí Giáo dục, Số 492 (Kì 2 - 12/2020), tr 11-15ISSN: 2354-0753TỔNG QUAN

  VJETạp chí Giáo dục, Số 492 (Kì 2 - 12/2020), tr 11-15ISSN: 2354-0753TỔNG QUAN

  VJETạp chí Giáo dục, Số 492 (Kì 2 - 12/2020), tr 11-15ISSN: 2354-0753TỔNG QUAN MỘT SỐ MÔ HÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN SỬ DỤNGTRONG BỒI DƯỠNG KĨ NĂNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN CHO GIÁO VIÊNTrần Thị Bích Ngân1+,Bùi Diệu Quỳnh1,Lê Trung Thành1,Trần Thị Bích Ngọc2Article HistoryReceived: 12/10/2020Accepted: 18/11/2020Published: 20/12/2020Keywordsteaching skills, onlineteaching, models,...

   5 p cdcdkontum 31/03/2022 51 0

 • VJETạp chí Giáo dục, Số 492 (Kì 2 - 12/2020), tr 16-21ISSN: 2354-0753LẬP VÀ SỬ

  VJETạp chí Giáo dục, Số 492 (Kì 2 - 12/2020), tr 16-21ISSN: 2354-0753LẬP VÀ SỬ

  VJETạp chí Giáo dục, Số 492 (Kì 2 - 12/2020), tr 16-21ISSN: 2354-0753LẬP VÀ SỬ DỤNG MÔ HÌNH VỚI HÀM SỐ PHÙ HỢPĐỂ GIẢI CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾTrần VuiArticle HistoryReceived: 20/10/2020Accepted: 02/12/2020Published: 20/12/2020Keywordsmodel, appropriate functions,solve, real-life problems.Trường Đại học Sư phạm - Đại học HuếEmail: tranvui@hueuni.edu.vnABSTRACTSecondary Vietnamese students...

   6 p cdcdkontum 31/03/2022 51 0

 • VJETạp chí Giáo dục, Số 492 (Kì 2 - 12/2020), tr 22-27ISSN: 2354-0753VẬN DỤNG

  VJETạp chí Giáo dục, Số 492 (Kì 2 - 12/2020), tr 22-27ISSN: 2354-0753VẬN DỤNG

  VJETạp chí Giáo dục, Số 492 (Kì 2 - 12/2020), tr 22-27ISSN: 2354-0753VẬN DỤNG MỘT SỐ KĨ THUẬT ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNHTRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TRUNG HỌC CƠ SỞNguyễn Phương ChiArticle HistoryReceived: 07/10/2020Accepted: 04/11/2020Published: 20/12/2020Keywordsassessment process,assessment techniques,Mathematics teaching, juniorhigh school.Trường Đại học Sư phạm Hà NộiEmail:...

   6 p cdcdkontum 31/03/2022 49 0

 • VJETạp chí Giáo dục, Số 492 (Kì 2 - 12/2020), tr 28-33ISSN: 2354-0753VẬN DỤNG

  VJETạp chí Giáo dục, Số 492 (Kì 2 - 12/2020), tr 28-33ISSN: 2354-0753VẬN DỤNG

  VJETạp chí Giáo dục, Số 492 (Kì 2 - 12/2020), tr 28-33ISSN: 2354-0753VẬN DỤNG “HỌC TẬP DỰA TRÊN TRÒ CHƠI” HỖ TRỢ ĐÁNH GIÁKẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÍTRUNG HỌC CƠ SỞTrần Thị Ngọc Ánh1,+,Lê Văn Thà2Article HistoryReceived: 16/10/2020Accepted: 26/11/2020Published: 20/12/2020KeywordsGame-based learning,testing, assessment,achievement, competency.Trường...

   6 p cdcdkontum 31/03/2022 49 0

 • VJETạp chí Giáo dục, Số 492 (Kì 2 - 12/2020), tr 34-39ISSN: 2354-0753VẬN DỤNG

  VJETạp chí Giáo dục, Số 492 (Kì 2 - 12/2020), tr 34-39ISSN: 2354-0753VẬN DỤNG

  VJETạp chí Giáo dục, Số 492 (Kì 2 - 12/2020), tr 34-39ISSN: 2354-0753VẬN DỤNG “MÔ HÌNH DẠY HỌC 5E” TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CHẤT KHÍ”(VẬT LÍ 10) Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNGNguyễn Đăng Thuấn1,Nguyễn Hoàng Phúc2,+Article HistoryReceived: 15/9/2020Accepted: 04/11/2020Published: 20/12/2020Keywords5E teaching model, highschool, physics, gases.Trường Đại học Sài Gòn; 2Trường Trung...

   6 p cdcdkontum 31/03/2022 45 0

 • VJETạp chí Giáo dục, Số 492 (Kì 2 - 12/2020), tr 40-45ISSN: 2354-0753THIẾT KẾ

  VJETạp chí Giáo dục, Số 492 (Kì 2 - 12/2020), tr 40-45ISSN: 2354-0753THIẾT KẾ

  VJETạp chí Giáo dục, Số 492 (Kì 2 - 12/2020), tr 40-45ISSN: 2354-0753THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THIÊN NHIÊNPHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIAO TIẾP VÀ HỢP TÁCCHO HỌC SINH CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞTrần Thị Gái1,+,Kiều Thị Kính2,Ngô Thị Hoàng Vân21Article HistoryReceived: 06/11/2020Accepted: 19/11/2020Published: 20/12/2020ABSTRACTCommunication and collaboration are one of the common competencies...

   6 p cdcdkontum 31/03/2022 49 0

 • VJETạp chí Giáo dục, Số 492 (Kì 2 - 12/2020), tr 46-50ISSN: 2354-0753QUẢN LÍ

  VJETạp chí Giáo dục, Số 492 (Kì 2 - 12/2020), tr 46-50ISSN: 2354-0753QUẢN LÍ

  VJETạp chí Giáo dục, Số 492 (Kì 2 - 12/2020), tr 46-50ISSN: 2354-0753QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNGPHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNGLê Thị Thanh Thủy1,+,Phạm Phương Tâm2Article HistoryReceived: 22/9/2020Accepted: 26/11/2020Published: 20/12/2020Keywordscapacity, teaching activities,management, high schools.Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bố...

   5 p cdcdkontum 31/03/2022 49 0

 • VJETạp chí Giáo dục, Số 492 (Kì 2 - 12/2020), tr 51-55ISSN: 2354-0753TÁC ĐỘNG

  VJETạp chí Giáo dục, Số 492 (Kì 2 - 12/2020), tr 51-55ISSN: 2354-0753TÁC ĐỘNG

  VJETạp chí Giáo dục, Số 492 (Kì 2 - 12/2020), tr 51-55ISSN: 2354-0753TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNGCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO BỘ TIÊU CHUẨN AUN-QA:MỘT NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP Ở VIỆT NAMPhạm Thị Hương+,Nguyễn Đoàn Hạnh NguyênTrường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh+Tác giả liên hệ ● Email: huong.pham@ier.edu.vnArticle HistoryReceived:...

   5 p cdcdkontum 31/03/2022 48 0

 • VJETạp chí Giáo dục, Số 492 (Kì 2 - 12/2020), tr 56-59ISSN: 2354-0753THỰC TRẠNG

  VJETạp chí Giáo dục, Số 492 (Kì 2 - 12/2020), tr 56-59ISSN: 2354-0753THỰC TRẠNG

  VJETạp chí Giáo dục, Số 492 (Kì 2 - 12/2020), tr 56-59ISSN: 2354-0753THỰC TRẠNG KĨ NĂNG NGHỀ NGHIỆPCỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ TẠI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN BIỆTTRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNGNguyễn Văn Hưng1,Bùi Thị Thu Anh2,+Article HistoryReceived: 17/10/2020Accepted: 20/11/2020Published: 20/12/2020Keywordsintellectual disability, careerguidance, guidanceeducation, guidance...

   4 p cdcdkontum 31/03/2022 49 0

 • VJETạp chí Giáo dục, Số 492 (Kì 2 - 12/2020), tr 60-64ISSN: 2354-0753CƠ SỞ THỰC

  VJETạp chí Giáo dục, Số 492 (Kì 2 - 12/2020), tr 60-64ISSN: 2354-0753CƠ SỞ THỰC

  VJETạp chí Giáo dục, Số 492 (Kì 2 - 12/2020), tr 60-64ISSN: 2354-0753CƠ SỞ THỰC TIỄN CHO VIỆC XÂY DỰNGĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN “CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI”:NGHIÊN CỨU TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠTVõ Thuấn+,Hồ Ngọc ChâuTrường Đại học Đà Lạt+Tác giả liên hệ ● Email: thuanv@dlu.edu.vnArticle HistoryReceived: 15/11/2020Accepted: 08/12/2020Published:...

   5 p cdcdkontum 31/03/2022 52 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số