• Grammar

  Grammar

   334 p cdcdkontum 26/05/2020 89 1

 • DC-PPGD1-K24SPAV

  DC-PPGD1-K24SPAV

              UBND TỈNH KON TUM             CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG          Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH ĐÀO TẠO: SƯ PHẠM TIẾNG ANH (ENGLISH LANGUAGE PEDAGOGY)...

   7 p cdcdkontum 08/10/2019 76 1

 • bai giang-ngu am

  bai giang-ngu am

  bài giảng Ngữ âm- Âm vị K24 Sư phạm Anh

   108 p cdcdkontum 08/10/2019 126 1

 • Speak_Now_3_SB

  Speak_Now_3_SB

   131 p cdcdkontum 12/08/2019 110 1

 • Speak_Now_3_SB

  Speak_Now_3_SB

   131 p cdcdkontum 11/08/2019 118 1

 • headway-pre-intermediate-the-third-edition-work-book-www-euelibrary-com

  headway-pre-intermediate-the-third-edition-work-book-www-euelibrary-com

  giáo trình dành cho sinh viên các lớp sư phạm không chuyên học kì 2, năm 1.

   99 p cdcdkontum 17/05/2019 133 1

 • Real Listening and Speaking 1

  Real Listening and Speaking 1

  giáo trình môn Nghe hiểu dành cho sinh viên sư phạm tiếng Anh Học kì 1 năm 1

   113 p cdcdkontum 17/05/2019 128 1

 • language_teaching_methods_teachers_handbook

  language_teaching_methods_teachers_handbook

  PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾNG ANH 2 - K22SPANH

   65 p cdcdkontum 17/05/2019 125 1

 • Giao trinh Ngữ nghĩa học

  Giao trinh Ngữ nghĩa học

  Giáo trình Ngữ nghĩa học cung cấp cho SV những khái niệm có liên quan đến ngành ngữ nghĩa học; các định nghĩa về câu, phát ngôn và định đề; sự khác biệt giữa sự định danh và ý nghĩa của ngôn ngữ; mối quan hệ về mặt nghĩa của ngữ liệu...

   366 p cdcdkontum 17/05/2019 104 1

 • A2 Key for Schools (Handbook for Teachers for exams from 2020)

  A2 Key for Schools (Handbook for Teachers for exams from 2020)

  The best way to get the most from your handbook is to use the digital version. The digital version is updated more regularly.The digital version contains links which take you straight to related pages if you want to find out more. For example, you can read about Part 1 of the Reading and Writing paper in the Tasks section, then click on the link to take you straight to a sample Part 1 task. There are also links which take you to useful...

   54 p cdcdkontum 29/04/2019 119 2

 • Career_Paths_Medical_SB

  Career_Paths_Medical_SB

  Tiếng Anh chuyên ngành Nữ Hộ Sinh

   124 p cdcdkontum 18/10/2018 89 1

 • Real Listening and Speaking 2

  Real Listening and Speaking 2

  Giáo trình Nghe, Nói trình dộ A2

   108 p cdcdkontum 18/10/2018 132 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số